Fullständiga köpvillkor

1. BUDGIVNING

1.1 Deltagande i budgivning sker med kundnummer och lösenord som erhålls efter ansökan. Bud som lämnas är bindande.

1.2 Köpare blir den som vid auktionens avslutande lämnat det högsta accepterade budet. Om två budgivare har lämnat lika bud är det först lämnade budet vinnande.

2. INROPSUPPDRAG

2.1 Deltagande i budgivning kan även ske genom inlämnande av inropsuppdrag som lämnas skriftligen till Röfors Auktioner och Second Hand.

2.2 Vid inlämnandet av inropsuppdrag skall legitimation förevisas. Röfors Auktioner och Second Hand förbehåller sig rätten att bortse från inropsuppdrag om uppdragsgivaren inte bedöms ha betalningsförmåga för det lämnade budet.

2.3 Röfors Auktioner och Second Hand behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för uppdragsgivarens räkning så förmånligt som möjligt.

2.4 Köpare blir den som vid auktionens avslutande lämnat det högsta budet. Om två budgivare har lämnat lika bud är det först lämnade budet vinnande.

2.5 Röfors Auktioner och Second Hand ansvarar ej för skada som kan åsamkas uppdragsgivaren om Röfors Auktioner och Second Hand försummar att utföra ett inropsuppdrag.

2.6 Uppdragsgivaren ansvarar för köp som registrerats utifrån ett otydligt eller felaktigt inropsuppdrag.


3. UTROPSPRIS

Ett föremåls utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet utförd av Röfors Auktioner och Second Hand. Utropspriset tjänar endast som vägledning och det pris till vilket ett föremål säljs kan väsentligt skilja sig från utropspriset.


4. AVGIFTER VID KÖP

4.1 Vid köp tillkommer för varje auktionspost en slagavgift. 

4.2 I enlighet med Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer droit de suite/följerätt med maximalt 5 % av det klubbade priset vid försäljning av konstverk, keramik, glas, silver, möbler och textilier. Endast upphovsrättsligt skyddade verk omfattas. Det upphovsrättsliga skyddet varar i 70 år efter det år en upphovsman avled. Undantagna från droit de suite är försäljningar ej överstigande 5 % av prisbasbeloppet samt brukskonstföremål som framställts i flera identiska exemplar. Verk belagda med droit de suite är märkta med information om följerätt i samband med katalogiseringen.


5. RESULTAT

5.1 Det ankommer på köparen att kontrollera om inropsuppdrag lett till köp.

5.2 Köpare erhåller efter auktionen en bekräftelse på köpet, antingen via e-post eller via brev, alternativt finns bekräftelse och faktura att erhålla under Mina sidor.6. BETALNING

6.1 Betalning sker vid avhämtning. Betalning kan även göras med kort på hemsidan. Vi tar inte emot American Express. Betalning skall göras inom 7 dagar efter auktionstillfället.

6.2 Om betalning ej erlagts i tid enligt punkt 6.1 äger Röfors Auktioner och Second Hand rätt att vidtaga en eller flera av följande åtgärder:
(i) Häva köpet.
(ii) Kräva betalning.
(iii) Debitera 50 kronor i påminnelseavgift.
(iv) Debitera dröjsmålsränta om 2% per månad
(v) Omförsälja föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen.
Röfors Auktioner och Second Hand har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte.
Röfors Auktioner och Second Hand äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Röfors Auktioner och Second Hand har gentemot köparen.7. AVHÄMTNING

7.1 Utlämning Måndag efter auktionsavslut eller efter överenskommelse. Köpta föremål kan avhämtas så snart full betalning erlagts och kommit Röfors Auktioner och Second Hand tillhanda. Föremål skall avhämtas inom 7 dagar efter auktionstillfället.

7.2 För föremål som ej avhämtats i tid enligt punkt 7.1 uttages en förvaringsavgift om 50 kronor inkl. moms, per auktionspost och kalenderdag.

7.3 Röfors Auktioner och Second Hand ansvar för vård av föremålen upphör om avhämtning ej skett i tid enligt p. 7.1.

7.4 För föremål som ej avhämtats inom 7 dagar efter auktionstillfället äger Röfors Auktioner och Second Hand rätt att vidtaga följande åtgärder:
(i) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras köparen.
(ii) Omförsäljning av föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen.
Röfors Auktioner och Second Hand har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte.
Röfors Auktioner och Second Hand äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Röfors Auktioner och Second Hand har gentemot köparen.

7.5 Transport anordnas endast för varor upp till 1 kg. Alla transporter av föremål till köparen sker på köparens bekostnad och på köparens risk. Transportavgift debiteras enligt gällande prislista.8. ANSVAR FÖR FEL

8.1 Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionstillfället bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Röfors Auktioner och Second Hand ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä.

8.2 Ur och urverk säljes som konstföremål och Röfors Auktioner och Second Hand svarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare. För funktionen på mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål ansvaras ej.

8.3 Uppgift som lämnats angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik, proveniens eller skick tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet. Röfors Auktioner och Second Hand ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig såvida inte den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet.

8.4 Avbildning av föremål sker endast i identifieringssyfte. Röfors Auktioner och Second Hand ansvarar ej för skador eller brister som ej framgår av sådan avbildning.

8.5 Föremål säljes i enlighet med lämnad beskrivning. Röfors Auktioner och Second Hand förbehåller sig rätten att ändra sådan beskrivning. Sådan ändring anges särskilt.

8.6 Röfors Auktioner och Second Hand äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som Röfors Auktioner och Second Hand svarar för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel framställts äger köparen häva köpet och mot återlämnande av föremålet erhålla det belopp denna erlagt till Röfors Auktioner och Second Hand vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

8.7 Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast inom 7 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman såsom angivits i punkt 8.3 skall dock ske senast inom 3 år från köpet.

8.8 Röfors Auktioner och Second Hand ansvar för fel är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

8.9 Röfors Auktioner och Second Hand garanterar inte att tjänsterna på https://roforssecondhand.n.nu är ständigt tillgängliga. Röfors Auktioner och Second Hand ansvarar inte för eventuella olägenheter eller ekonomiska effekter som drabbar kunder på grund av att budgivningsfunktionen eller andra funktioner inte är tillgängliga vid varje tidpunkt.9. ÅNGERRÄTT

9.1 Eftersom köparen har möjlighet att se föremålen på visning innan auktionen tillämpas ingen ångerrätt.10. LEVERANSFÖRSENING

10.1 Om leveransförsening beroende på förhållande som Röfors Auktioner och Second Hand svarar för pågår mer än 20 arbetsdagar och är av väsentlig betydelse för köparen samt Röfors Auktioner och Second Hand bort inse detta, äger köparen genom skriftligt meddelande till Röfors Auktioner och Second Hand häva köpet och erhålla det belopp denna erlagt till Röfors Auktioner och Second Hand vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

10.2 Röfors Auktioner och Second Hand ansvar vid dröjsmål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.11. FORCE MAJEURE

Röfors Auktioner och Second Hand är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighets åtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Röfors Auktioner och Second Hand fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader p g a befriande omständighet äger köparen utan ersättningsskyldighet skriftligen häva köpet.12. TVIST

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

Dessa villkor gäller från 2023-08-30

Kontakt

Röfors Auktioner

Bruksgatan 35

695 72 Röfors

0702-267726

nza469b@telia.com

Öppettider

Auktionshuset
Lördag-Söndag kl. 10.00-14.00

Second hand butiken
Fredag-Söndag kl. 11.00-17.00

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.